1. Spoločnosť
  2. Kariéra

REKLAMAČNÝ PORIADOK - SERVIS VOZIDIEL

REKLAMAČNÝ PORIADOK – SERVIS VOZIDIEL

Zhotoviteľa - spoločnosti AT a.s., so sídlom Dlhá 84, 010 09 Žilina, IČO: 36 386 766, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v Odd.: Sa, Vl.č.: 10197/L

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť AT a.s., v súlade s ust. §-u 18 ods. 1/ Zákona o ochrane spotrebiteľa, informuje svojich zákazníkov – spotrebiteľov (fyzické osoby nekonajúce v rámci podnikania):

  • o podmienkach a spôsobe reklamácie,
  • o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a 
  • o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na zmluvy o dielo vzniknuté medzi zhotoviteľom a zákazníkom, predmetom ktorých je oprava alebo úprava motorových vozidiel (vecí) podľa objednávky zákazníka. Nevzťahuje sa vykonávanie opráv počas záruky vozidla (tzv. záručné opravy).

1.3 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na podnikateľov, teda fyzické či právnické osoby konajúce pri uzatváraní zmlúv v rámci svojej podnikateľskej činnosti či právnické osoby. Taký právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom (zmluva o dielo) a súvisiacimi predpismi.

II. Podmienky reklamácie

2.1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Spoločnosť AT a.s. zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady opravy alebo úpravy, ktoré vzniknú po prevzatí veci v záručnej dobe. Spoločnosť AT a.s. zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak objednávateľa na vadnosť veci alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornila.

2.2. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je v zmysle ust. §-u 654 ods. 1/ Občianskeho zákonníka 3 mesiace.

Vyhlásením v záručnom liste, vydanom objednávateľovi môže spoločnosť AT a.s. ako zhotoviteľ poskytnúť záruku, presahujúcu rozsah záruky, ustanovenej v Občianskom zákonníku a v tomto Reklamačnom poriadku. Spoločnosť AT a.s. upraví podmienky a rozsah tejto záruky.

Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej súčiastky. V takom prípade je spoločnosť AT a.s. ako zhotoviteľ povinná vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

2.3.   PLYNUTIE ZÁRUČNEJ DOBY

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci objednávateľom.

2.4. ZÁNIK PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú.

 2.5. SPOČÍVANIE PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.

III. Miesto uplatnenia a spôsob vybavenia reklamácie

3.1. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Práva zo zodpovednosti za vady opravy alebo úpravy, vykonanej spoločnosťou AT a.s., sa uplatňujú u spoločnosti AT a.s. ako zhotoviteľ, a to v mieste jej sídla na Ul. Dlhá 84, 010 09 Žilina v priestoroch predajne počas otváracích hodín.

3.2. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Spoločnosť AT a.s. ako zhotoviteľ je povinná vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase trvania.

 3.3 Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

IV. Vykonávanie záručných opráv

4.1. Záručné opravy zabezpečuje spoločnosť AT a.s. ako zhotoviteľ v servise, ktorý sama prevádzkuje, nakoľko je autorizovaným servisom všetkých vozidiel, ktoré ako predávajúci dodáva.

V. Povinnosti objednávateľa po vykonaní opravy alebo úpravy

5.1. Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť spoločnosti AT a.s. poplatok za uskladnenie.

5.2. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec po oprave alebo úprave spoločnosťou AT a.s. v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má spoločnosť AT a.s. právo vec predať. Ak bude spoločnosti AT a.s. známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, bude spoločnosť AT a.s. povinná o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

5.3. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí spoločnosť AT a.s. objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ u spoločnosti AT a.s. uplatniť.

 

V Žiline dňa 01.10.2021

Ing. Jozef Poláček

predseda predstavenstva