1. Spoločnosť
  2. Kariéra

REKLAMAČNÝ PORIADOK - PREDAJ A KÚPA VOZIDLA - pre zmluvy do 30.06.2024

REKLAMAČNÝ PORIADOK – PREDAJ a KÚPA VOZIDLA - pre zmluvy do 30.06.2024

Predávajúceho - spoločnosti AT a.s., so sídlom Dlhá 84, 010 09 Žilina, IČO: 36 386 766, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v Odd.: Sa, Vl.č.: 10197/L

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť AT a.s., v súlade s ust. §-u 18 ods. 1/ Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, informuje svojich zákazníkov – spotrebiteľov (fyzické osoby nekonajúce v rámci podnikania):

  • o podmienkach a spôsobe reklamácie,
  • o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a 
  • o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy vzniknuté medzi predávajúcim a zákazníkom, predmetom ktorých je predaj/kúpa motorových vozidiel (vec). Pre vzťahy vzniknuté medzi spoločnosťou AT a.s. a zákazníkom, predmetom ktorých je vykonávanie servisných opráv či úprav vozidiel (vecí) mimo záručných opráv (čl. IV) má spoločnosť AT a.s. ako zhotoviteľ vypracovaný samostatný Reklamačný poriadok – SERVIS VOZIDIEL.

1.3 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na podnikateľov, teda fyzické či právnické osoby konajúce pri uzatváraní zmlúv v rámci svojej podnikateľskej činnosti či právnické osoby. Taký právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom (kúpna zmluva) a súvisiacimi predpismi.

II. Podmienky reklamácie

2.1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Spoločnosť AT a.s. zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá spoločnosť AT a.s. za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

2.2. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je:

  • v zmysle ust. §-u 620 ods. 1/ Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak ide o predaj veci
  • v zmysle ust. §-u 620 ods. 2/ Občianskeho zákonníka 12 mesiacov, ak ide o predaj použitej veci

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže spoločnosť AT a.s. ako predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku presahujúcu rozsah záruky, ustanovenej v Občianskom zákonníku a v tomto Reklamačnom poriadku. Spoločnosť AT a.s. upraví v záručnom liste podmienky a rozsah tejto záruky.

2.3. ZÁRUČNÝ LIST

Na žiadosť kupujúceho je spoločnosť AT a.s. povinná poskytnúť záruku písomnou formou, t.j. vydať kupujúcemu písomný záručný list.

2.4. ZAČIATOK PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

2.5. ZÁNIK PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

2.6. SPOČÍVANIE PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Do záručnej doby sa doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať nepočíta. Ak dôjde k vybaveniu reklamácie výmenou zakúpenej veci (ako celku), začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

III. Miesto uplatnenia a spôsob vybavenia reklamácie

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, ktorú kupujúci kúpil u spoločnosti AT a.s., sa uplatňujú u spoločnosti AT a.s. ako predávajúceho, a to v mieste sídla spoločnosti na Ul. Dlhá 84, 010 09 Žilina v priestoroch predajne počas otváracích hodín. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.2. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie  predložiť doklad o kúpe veci u spoločnosti AT a.s.. Spoločnosť AT a.s.  je povinná pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu o tom potvrdenie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.

URČENIE SPÔSOBU VYBAVENIA a VYBAVENIE REKLAMÁCIE

3.3. Spoločnosť AT a.s. ako predávajúci je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že predávajúci neurčí spôsob vybavenia ihneď alebo nevybaví reklamáciu ihneď, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu spolu s dôvodom (napr. zložitosť zhodnotenia stavu, diagnostika a pod.). Po márnom uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

3.4. Spoločnosť AT a.s. ako predávajúci je povinná o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie alebo odo dňa prevzatia predmetu reklamácie (bod 3.2).

3.5 Z dôvodu uvedeného v čl. IV s ohľadom na ust. § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších stanovisko predávajúceho obsiahnuté v potvrdení o vybavení reklamácie zamietnutím (bod 3.4) považuje za odborné posúdenie, preto je povinnosť predávajúceho zaslať kópiu odborného posúdenia spotrebiteľovi do 14 dní od vybavenia reklamácie splnená zaslaním či odovzdaním predmetného potvrdenia spotrebiteľovi.

3.6. Ak pôjde o vadu veci, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť AT a.s. je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým spoločnosti AT a.s. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť AT a.s. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.7. Ak pôjde o vadu veci, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IV. Vykonávanie záručných opráv

4.1. Záručné opravy predanej veci spoločnosť AT a.s. zabezpečuje v servise, ktorý sama prevádzkuje, nakoľko je spoločnosť AT a.s. autorizovaným servisom všetkých vozidiel, ktoré ako predávajúci dodáva.

 

V Žiline dňa 01.10.2021

Jozef Poláček

predseda predstavenstva